പൊന്നും കുടത്തിനും പൊട്ട്

Ponnum Kudathinum Pottu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 19 May, 1986