രാജേഷ് ജയരാമൻ

Rajesh Jayaraman
കഥ: 11
സംഭാഷണം: 10
തിരക്കഥ: 11