ഇന്നലെ ഞാനൊരു മുല്ല നട്ടു

ഇന്നലെ ഞാനൊരു മുല്ല നട്ടു

മുല്ലയ്ക്ക് മുക്കുടം വെള്ളമൊഴിച്ചു

മുല്ലയിൽ മുന്നാഴി പൂവു പൂത്തു

എന്തിനറുക്കണം മുല്ലപ്പൂവ്