മഹാ ഗണപതിം

ചാര്‍ദിനോം കീ ഇസു് ദുനിയാകോ
ജന്നത്തു് കർദോ ദുനിയാംവാലോം(2)
ധര്‍ത്തീ കീ ഗോദു് മഹരുബാ
ചാദര്‍ബനാഹൈ ആസു്മാ
യേ പല്‍ ഹസീ യേ രുതു് ജവാം ഫിര്‍ കഹാം
ദോ ബോല്‍ മീഠേ ബോല്‍ ദോ
സബു് റാസു് ദില്‍കേ ഖോല്‍ ദോ
ഭവറോം കെ സാത്തു് തിത്തിലിയാ
ഫിര്‍ കഹാം
മദു്മസ്തു് ഘട്ടാഛാനേ ലഗീ
കുര്‍വായീ ഇത്നാ നേ ലഗീ
അബു് ഖര്‍കീ ആദ് ആനേ ലഗീ ചലോനാ
                                                     (മദു്മസ്തു്) 

Over the mountains and sea
ആ... പമഗപനിധ പാനിസാ
To the place where I can be just free
പനിപഗ മപ മാ ഗാ സാ നി
Lead me to my destiny
Leave me there and set me free
Wanna sing from the heart
Straight from my soul
Wanna sound of my voice
To bring raptures of joy
Leave me

അ...
മഹാഗണപതിം
മഹാഗണപതിം മനസാ സ്മരാമി (3)
വസിഷ്ടവാമദേവാദിവന്ദിത
മഹാഗണപതിം മനസാ സ്മരാമി
വസിഷ്ടവാമദേവാദിവന്ദിത
മഹാഗണപതിം മനസ്സാ സ്മരാമി

സാ - സാനിപമ ഗമപമ ഗമരിസരീ (2)
സനീ പനി പാ മ ഗമ സരിഗ
മഹാഗണപതിം..
മപനിസ മരീസ നിസ രിസനിപമ സനിപമ നിപമ ഗമ സരിഗ
മഹാഗണപതിം...
സരീ സഗാ മപമ ഗമാ ഗപാ മഗമ പനീ പസാ നിപമ ഗമാ പനിസ
ഗമഗമ പമഗ മപമപ നിപമ പനിപനി സനിപ ഗമ പനിസ
പമഗമ രിരിസ പസ നിരിസ രിപമ പമഗമ രിരിസാ നിസാ ഗമപ
പനിസനി പമപ ഗമ പനിപനിസ പനിസരിസ
പനി സരിസ നിസ പനി മപ സരിഗ
മഹാഗണപതിം മനസ്സാ സ്മരാമി
വസിഷ്ടവാമദേവാദിവന്ദിത
മഹാഗണപതിം മനസ്സാ സ്മരാമി
ഗണപതിം മനസ്സാ സ്മരാമി..
                                                   (ചാര്‍ദിനോം)..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Maha Ganapathim

Additional Info

Year: 
2000

അനുബന്ധവർത്തമാനം