ശബരിമലയിൽ തങ്കസൂര്യോദയം

Sabarimalayil Thanka Sooryodhayam
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 20 November, 1993