അഗ്നിസാക്ഷി

Agnisakshi
സംവിധാനം: 

ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനത്തിന്റെ നോവലിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്ക്കാരം.