വാർതിങ്കളുദിക്കാത്ത വാസന്ത

വാർതിങ്കളുദിക്കാത്ത വാസന്തരാത്രിയിൽ എന്തിനീ അഷ്ടമംഗല്യം (2)
പൂമണം മായുമീ ഏകാന്തശയ്യയിൽ
പൂമണം മായുമീ ഏകാന്തശയ്യയിൽ
എന്തിനീ അനംഘമന്ത്രം
വിരൽ തൊടുമ്പോൾ പിടയുന്ന വീണേ
വിരൽ തൊടുമ്പോൾ പിടയുന്ന വീണേ
ഇനിയെനിക്കാരാണോ നീയല്ലാതിനിയെനിക്കാരാണോ വാർതിങ്കളുദിക്കാത്ത )

താംബൂലമൊരുക്കി വച്ചു കണിതാമ്പാളം നിറച്ചു വച്ചു -(2)
കളകാഞ്ചിയുണയുണരാതെ ഗോപുരവാതിലിൽ
ദേവനെ കാത്തു നിന്നു മാറോട് ചേർത്ത്
പരിഭവപൂമുത്ത് മനസ്സിൽ മയങ്ങി വീണു
ഇനിയെത്ര ഋതുക്കളെ കൈകൂപ്പണം
ജന്മം ഇനിയെത്ര ദൂരം പോകേണം (വാർതിങ്കളുദിക്കാത്ത)

മൌനം കൊണ്ടടച്ചുവച്ചു മോഹം പുളകത്തിൽ പൊതിഞ്ഞുവച്ചു -(2)
പറയുവാശിച്ച സ്‌നേഹപഞ്ചാക്ഷരി
ഇടനെഞ്ചിൽ തേങ്ങി നിന്നു
ആതിരയുറങ്ങി ആവണിയകന്നു
ഹരിചന്ദനക്കുറി അലിഞ്ഞു
ഇനിയെത്ര ഋതുക്കളെ കൈകൂപ്പണം
ജന്മം ഇനിയെത്ര ദൂരം പോകേണം (വാർതിങ്കളുദിക്കാത്ത)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
4.5
Average: 4.5 (2 votes)
varthinkaludikkatha

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം