നിന്ദതി ചന്ദനം (സാ വിരഹേ തവ)

സാ‍ വിരഹേ തവ ദീനാ കൃഷ്ണാ

നിന്ദതി ചന്ദനം ഇന്ദുകിരണം അനുവിന്ദതി ഖേദമധീരം
നിന്ദതി ചന്ദനം ഇന്ദുകിരണം അനുവിന്ദതി ഖേദമധീരം
വ്യാള നിലയമിളനേന ഗരളമിവ കലയതി മലയ സമീരം
വ്യാള നിലയമിളനേന ഗരളമിവ കലയതി മലയ സമീരം
സാ വിരഹേ തവ ദീനാ
മാധവ മനസിജ വിശിഖഭയാദിവ ഭാവനയാ ത്വയി ലീന, കൃഷ്ണാ

സാ വിരഹേ തവ ദീനാ, കൃഷ്ണാ

പ്രദിപദം ഇദമപി നിഗദതി മാധവ ചരണേ തവ പതിതാ അഹം
പ്രദിപദം ഇദമപി നിഗദതി മാധവ ചരണേ തവ പതിതാ അഹം
ത്വയി വിമുഖേ മയി സപദി സുധാനിധിരപി തനുതേ തനുദാഹം
ത്വയി വിമുഖേ മയി സപദി സുധാനിധിരപി തനുതേ തനുദാഹം

സാ വിരഹേ തവ ദീനാ, കൃഷ്ണാ

ശ്രീജയദേവ ഭണിതമിദമധികം യദി മനസാ നടനീയം
ശ്രീജയദേവ ഭണിതമിദമധികം യദി മനസാ നടനീയം
ഹരിവിരഹാകുല വല്ലവയുവതി സഖീ വചനം പഠനീയം
ഹരിവിരഹാകുല വല്ലവയുവതി സഖീ വചനം പഠനീയം
സാ വിരഹേ തവ ദീനാ, കൃഷ്ണാ

(ജയദേവ അഷ്ടപദി)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Nindathi chandanam

Additional Info

Year: 
1999