ശങ്കരാഭരണം

Released
Sankarabharanam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 September, 1980