സാരിഗ രീഗപ ധാപാ

 

സാരിഗ രീഗപ ധാപാ
സാരിഗ രീഗപ ധാപാ

സരിഗപധാ പഗരീ
സരിഗപധാ പഗരീ

രിഗപധസാ നീധാപാ
രിഗപധസാ നീധാപാ

ഗപധപധപ ഗപധപധപ ഗപധപ
ഗപധപധപ ഗധപ…
ഉം…
ഗപധപധപ ഗപധപധപ ഗപധപ
ഗപധപധപ ഗപധപധപ ഗപധപ
രിഗപ ഗപഗ രിഗപ ഗപഗ രിഗപഗ
രിഗപ ഗപഗ രിഗപ ഗപഗ രിഗപഗ

സരിഗ രിഗപ ഗപധ പധരിസാ
സരിഗ രിഗപ ഗപധ പധരിസാ
രിഗപ ഗപധ പധസ ധസഗരീ
രിഗപ ഗപധ പധസ ധസഗരീ
സസ രിരി ഗഗ പപ രിരി ഗഗ പപ ധധ
ഗഗ പപ ധധ സസ പപ ധധ സസ രിരിസാ
രിസാ രിസാ രിസാ രിസാ…
ആ...
ആ.…
ഗപധാ പഗരീ രിഗപാ ഗരിസാ
ആ…
ഗപധാ പഗരീ രിഗപാ ഗരിസാ
ആ…
ധസരീ പധസാ ഗപധാ രിഗപാ
ആ…
ധസരീ പധസാ ഗപധാ രിഗപാ
ആ….ആ..ആ…
സാനിധ നീധപ ധാപധ പധപാ
ആ…
ആ…സരിസാ
പധസരീഗരി സരീഗരീ
ആ…
രിഗപധാസധാ പധാസധാ
ആ…
സാ…രീ…ഗാ…പധപാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Saariga Reegapa Dhaapaa

Additional Info

Year: 
1980