രാഗം താനം പല്ലവി

രാഗം താനം പല്ലവി
രാഗം താനം പല്ലവി
നാ മതിലോനെ കതലാടി കടതേര മന്നവി (രാഗം)
നാദവർത്തുളൈ വേദമൂർത്തുളൈ
നാദവർത്തുളൈ വേദമൂർത്തുളൈ
രാഗകീർത്തുളസി തൃമൂർത്തുളൈ (രാഗം)

കൃഷ്ണാതരംഗാല സാരംഗരാഗാലു
കൃഷ്ണലീലാതരംഗിണീ ഭക്തിഗീതാലു
കൃഷ്ണാതരംഗാല സാരംഗരാഗാലു
കൃഷ്ണലീലാതരംഗിണീ ഭക്തിഗീതാലു
സസ്യകേദാരാല സ്വരസഗാന്ധാരാലു
സസ്യകേദാരാല സ്വരസഗാന്ധാരാലു

സരസഹൃദയക്ഷേത്ര വിമലഗാന്ധർവ്വാലു
സരസഹൃദയക്ഷേത്ര വിമലഗാന്ധർവ്വാലു
ക്ഷീരസാഗരശയന ദേവഗാന്ധാരിലു…
ആ….ആ…
ക്ഷീരസാഗരശയന ദേവഗാന്ധാരിലു…
നീപദ കീർത്തന സേയഗാ പമാ പധനി (രാഗം താനം)

ശ്രുതിലയലേ ജനനീജനകുലുകാഗാ
ഭാവാല രാഗാല താളാല തേളീ
ശ്രുതിലയലേ ജനനീജനകുലുകാഗാ
ഭാവാല രാഗാല താളാല തേളീ

ശ്രീചരണമന്ദാര മധുപമുനൈ വ്രാളി
ശ്രീചരണമന്ദാര മധുപമുനൈ വ്രാളി
നിർമ്മലനിർവ്വാണ മധുധാരലെ ബ്രോലി
നിർമ്മലനിർവ്വാണ മധുധാരലെ ബ്രോലി

ഭരതാഭിനയവേദാ…ആ…ആ…
ഭരതാഭിനയവേദ വ്രതദീക്ഷബൂണി
കൈലാസ സദന കാംബോജിരാഗാന
കൈലാസ സദന കാംബോജിരാഗാന
നീപദ നർത്തന സേയഗാ പാ ധാനി 
രാഗം താനം പല്ലവി
നാ മതിലോനെ കതലാടി കടതേര മന്നവി (രാഗം)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ragam Thanam Pallavi

Additional Info

Year: 
1980