ദൊരഗുണാ

ദൊരകുണാ ദൊരകുണാ ദൊരകുണാ
ദൊരകുണാ ഇടുവണ്ടിസേവാ
നീപദ രാജീവമുലചേരുനിർവ്വാണ 
സോപാനമധിരോഹണമു സേയു ദ്രോവാ
ദൊരകുണാ ഇടുവണ്ടിസേവാ
നീപദ രാജീവമുലചേരുനിർവ്വാണ 
സോപാനമധിരോഹണമു സേയു ദ്രോവാ

രാഗാലനന്താല നീ വേയി രൂപാലു
ഭവരോഗതിമിരാല പോകാർച്ചുദീപാലു
രാഗാലനന്താല നീ വേയി രൂപാലു
ഭവരോഗതിമിരാല പോകാർച്ചുദീപാലു
നാദാത്മകുടവൈ…നാലോന്ന ചെലഗി
നാ പ്രാണദീപമൈ നാലോന വെലിഗെ
ആ…ആ…
ആ…
നാദാത്മകുടവൈ…നാലോന്ന ചെലഗി
നാ പ്രാണദീപമൈ നാലോന വെലിഗെ
നിനു കൊൽചുവേല ദേവാധിദേവാ…ദേവാധിദേവാ..
ആ….   (ദൊരകുണാ)

ഉച്ഛ്വാസനിശ്വാസമുലു വായുലീനാലു
സ്പന്ദിഞ്ചു നവനാലുനേ വീണാഗാനാലു
നടലു യെടലോനി സടുലേ മൃദംഗാലു
ഉച്ഛ്വാസനിശ്വാസമുലു വായുലീനാലു
സ്പന്ദിഞ്ചു നവനാലുനേ വീണാഗാനാലു
നടലു യെടലോനി സടുലേ മൃദംഗാലു

നാലോനി ജീവമൈ നാക്കുന്ന ദൈവമൈ
വെലുഗൊണ്ടുവേല മഹാനുഭാവാ…മഹാനുഭാവാ… (ദൊരകുണാ)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Dorakunaa

Additional Info

Year: 
1980