മാണിക്യവീണാം ഉപലാളയന്തീം

മാണിക്യവീണാം ഉപലാളയന്തീം
മദാലസാം മഞ്ജുളവാഗ്വിലാസാം
മഹേന്ദ്രനീലദ്യുതി കോമളാംഗീം
മാതംഗകന്യാം മനസാ സ്മരാമി
ചതുർഭുജേ ചന്ദ്രകലാവതംസേ
കുചോന്നതേ കുങ്കുമരാഗശോണേ
പുണ്ഡ്രേഷു പാശാങ്കുശ പുഷ്പബാണഹസ്തേ
നമസ്തേ നമസ്തേ നമസ്തേ
ജഗദേകമാതാ…. 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Manikyaveenam Upalaalayantheem

Additional Info

Year: 
1980