ബ്രോചേവാരെവരുരാ

ബ്രോചേവാ രെവരുരാ
ഓഹോ…
നിനുവിനാ 
നിനുവിനാ 
രഘുവരാ
രഘുവരാ
നനു ബ്രോചേവാ രെവരുരാ നിനുവിനാ രഘുവരാ
നീ ചരണാംബുജമുലുനേ
നീ ചരണാംബുജമുലുനേ
വിടജാലകരുണാലാ വാല (ബ്രോചേവാ)

ഓ ചതുരാനനാദിവന്ദിത നീകു പരാകേലനയ്യാ
ഓ ചതുരാനനാദിവന്ദിത നീകു പരാകേലനയ്യാ
ഓ ചതുരാനനാദിവന്ദിത നീകു പരാകേലനയ്യാ
നീ ചരിതമു പൊഗഡലേനിനാ ചിന്തതീർച്ചി വരമുലീച്ചി വേഗമേ
നീ ചരിതമു പൊഗഡലേനിനാ ചിന്തതീർച്ചി വരമുലീച്ചി വേഗമേ
സാ സനിധപധനിസനിനിധധപമ പാധമാ ഗാ മാ പാ ധാനി
സനീധപമ നിധാപമ ഗമപധ മഗരിസാ സമാഗമപധമാ പധനി
സസരിനീ നിനിസധാ ധധനിപാധ മപധനി സനിധപ 
മഗമനിധനി പധമാ പധനി
സമാഗരിസ രിസാ നിധപ സനീ ധപമ ഗാമാപധനി (ബ്രോചേവാ)

സീതാപതേ നാപൈ നീക്കഭിമാനമുലേഗാ
സീതാപതേ നാപൈ നീക്കഭിമാനമുലേഗാ
വാതാത്മജാർച്ചിതപാദ നാ മൊരലനു വിനരാദാ
ഭാസുരമുഖ കരിരാജുനു ബ്രോചിന വാസുദേവുടവു നീവുകഥാ 
ഭാസുരമുഖ കരിരാജുനു ബ്രോചിന വാസുദേവുടവു നീവുകഥാ 
ഭാസുരമുഖ കരിരാജുനു ബ്രോചിന വാസുദേവുടവു നീവുകഥാ 
നാ പാതകമെല്ല പോഗോട്ടി ഗട്ടിഗ നാ ചേയി പട്ടി വിടുവക
സാ സനിധപധനിസനിനിധധപമ പാധമാ ഗാ മാ പാ ധാനി
സനീധപമ നിധാ‍പമ ഗമപധ മഗരിസാ സമാഗമപധമാ പധനി
സസരിനീ നിനിസധാ ധധനിപാധ മപധനി സനിധപ 
മഗമനിധനി പധമാ പധനി
സമാഗരിസ രിസാ നിധപ സനീധപമ ഗാമാപധനി (ബ്രോചേവാ)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Brochevarevarura

Additional Info

Year: 
1980