സാമജ വര ഗമന

സാമജവരഗമന
സാമജവരഗമനാ
സാധുഹൃത് സാരസാബ്ജബാല
കാലാതീതവിഖ്യാത
സാമജവരഗമനാ
സാധുഹൃത് സാരസാബ്ജബാല
കാലാതീതവിഖ്യാത
സാമജവരഗമനാ...ആ

സാമ നിഗമജ സുധാ ആ..
സാമ നിഗമജ സുധാമയ
ഗാന വിചക്ഷണ ഗുണശീല
ദയാലവാലമാം പാലയ
സാമ നിഗമജ സുധാമയ
ഗാന വിചക്ഷണ ഗുണശീല
ദയാലവാലമാം പാലയ
സാമജവരഗമനാ

ആമനി കോയില ഉം ഇല
നാ ജീവന വേണുവുലൂദഗാ
ആമനി കോയില ഇല
നാ ജീവന വേണുവുലൂദഗ
മധുരലാലസല മധുപലാല നല
മധുരലാലസല മധുപലാല നല
പെദവിലോനി മധുവുലാലു വ്രതമുപൂനി
ചതകുചേര ഗാ
നിസ ധനി മഗ ധമ സമമഗ ധധഗമ മനിനിധസനിധമ ധനിസ ധനിസ
ഗധധമ മനിനിധ ധസസനി ഗസനിധ
നിസഗ നിസഗ
സമഗമഗസ സനിനിഗസഗസനി
ധനിനിസ മധഗനി ഗമധനി സനിധമഗസ
സാമജവരഗമനാ
സാധുഹൃത് സാരസാബ്ജബാല
കാലാതീതവിഖ്യാത
സാമജവരഗമനാ...ആ

വേസവി രേയില ഇല
നാ എദലോ മല്ലെലു സൊല്ലഗാ
വേസവി രേയില ഇല
നാ എദലോ മല്ലെലു സൊല്ലഗാ
മദിനികോരികലു മദനഗീതികലു
മദിനികോരികലു മദനഗീതികലു
പരുവമന്ത വിരുലപാന്തു
പരിചി നിന്നു പലുകരിഞ്ചഗാ
ഉം... ആ ആ ആ....
ഗമ ഗമധമ ഗമ ഗമനീധ മധ
മഗനീസധ ധനിനിനിനി മധനിനിനിനി ഗമധധധധ മധനിനിനിനി ധമഗസ സാ
സാനി സാധ സഗമഗധമഗനി
ധമഗനി മധനിസ മധനിസ ഗനിസഗമാ
ആ....

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Samaja varagamana

Additional Info

Year: 
1980