മാളൂട്ടി

Released
Malootty
കഥാസന്ദർഭം: 

കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഡ്രിൽ ഹോളിലേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 February, 1990