സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണും

സ്വർ‌ഗ്ഗങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണും മണ്ണിൻ മടിയിൽ
വിടുരുന്നേതോ ഋതുഭാവങ്ങൾ(2)
നിറമേഴിൻ തുമ്പത്ത് സ്വരമേളത്തിറയാട്ടം
മാരിക്കാർമുഖം മാറിൽ ചാർത്തീടും മാനം പൂമാനം
(സ്വർ‌ഗ്ഗങ്ങൾ )

ദൂരം ദൂതിനുപോയേ കാനന മൈനേ കൂട്ടിനു നീയോ (2)
ഓണവില്ല്  മീട്ടാൻ മീനത്തുമ്പീ നീവാ
പീലിക്കാവടിയാടി പൂഞ്ചോലക്കുളിരായ് നീ വാ
(സ്വർ‌ഗ്ഗങ്ങൾ )

വീണാ മോഹനരാഗം ജീവിതനാദം നീയെൻ താളം (2)
കാണും കണ്ണിനൊരോണം തേനായ് തീരുമൊരീണം
നിൻ പ്രിയമാനസമിന്നനുരാഗത്തിന്‍ പൂന്തളിരായ്
(സ്വർ‌ഗ്ഗങ്ങൾ )

Swargangal Swapnam Kaanum Song | Malootty | Malayalam film