ജമീല മാലിക്

Jameela Malik
Jameela Malik
Date of Death: 
ചൊവ്വ, 28 January, 2020

ജമീലാ മാലിക്. പൂനെ ഫിലിം ഇന്നസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത. "ആദ്യത്തെ കഥ" എന്ന സിനിമയിലൂടെ അഭിനയം തുടങ്ങി.