ലൈൻ ബസ്

Released
Line Bus
കഥാസന്ദർഭം: 

മകളെ പഠിപ്പിച്ച് ഡിഗ്രിക്കാരിയാക്കാൻ മോഹിച്ച ഒരു കൊച്ചുകുടുംബം.  വിധി അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയോ?  ഉത്തരം "ലൈൻ ബസ്സി"ലൂടെ.

നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 5 November, 1971

line bus poster