മിന്നും പൊന്നും കിരീടം

മിന്നും പൊന്നും കിരീടം ചാര്‍ത്തിയ ചന്ദ്രബിംബമേ
സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കൂ - ഭൂമിയെ നീയൊരു സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കൂ (മിന്നും..)

നീലയവനികയഴിയുമ്പോള്‍ 
നവനീതചന്ദ്രിക പൊഴിയുമ്പോള്‍ 
നീ വരുമ്പോള്‍ നീ വരുമ്പോള്‍
നിന്റെ പരിചരണത്തിനു നില്‍പ്പൂ നിശീഥിനീ-
നിന്നെ മാത്രം സ്വപ്നം കാണും 
മനോഹരീ.. മനോഹരീ (മിന്നും ..)

രാഗസുരഭികള്‍ വിടരുമ്പോള്‍
ഉന്മാദമാരിലുമുണരുമ്പോള്‍ (2)
നീ വരുമ്പോള്‍ -  നീ വരുമ്പോള്‍
നിന്റെ കരവലയങ്ങളില്‍ വീഴും നിശീഥിനീ-
നിന്നെ മാത്രം വാരിപ്പുണരും 
വിലാസിനി - വിലാസിനി (മിന്നും ..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
minnum ponnum kireedam

Additional Info