ഡാലിയാ പൂക്കൾ

Released
Daliya pookkal
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 March, 1980

daliyapookkal movie poster