ആദ്യത്തെ കഥ

Released
Aadyathe Kadha
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 September, 1972