ജി എസ് പണിക്കർ

G S Panicker
G S Panicker
സംവിധാനം: 5
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 4
തിരക്കഥ: 4