ജി എസ് പണിക്കർ

G S Panicker
G S Panicker
Date of Death: 
Thursday, 4 August, 2022
സംവിധാനം: 5
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 4
തിരക്കഥ: 4