പ്രകൃതീ മനോഹരി

Prakrithi Manohari
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 9 August, 1980