അഷ്ടമിരോഹിണി

Released
Ashtamirohini
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 November, 1975

തമിഴിൽ എം.ജി.ആർ അഭിനയിച്ച "പെറ്റാൽ താൻ പിള്ളയാ" യുടെ മലയാളം പതിപ്പ്