ചുക്ക്

Released
Chukku
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു സാധാരണ കണക്കെഴുത്ത് ജോലിക്കാരനിൽ നിന്ന്, മലഞ്ചരക്ക് കയറ്റുമതി കമ്പനി മുതലാളിയായി വളർന്ന ചാക്കോച്ചന്റെ ജീവിതത്തിലെ നേട്ടങ്ങളുടെയും നഷ്ടങ്ങളുടെയും കഥ.   അയാളുടെ പ്രണയകഥയും കൂടിയാണ് 'ചുക്ക്'. 
 

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 September, 1973