പ്രയാണം

Released
Prayanam
കഥാസന്ദർഭം: 

സാവിത്രി എന്ന ദരിദ്രയായ പെൺകുട്ടി ധനാഢ്യനായ ഒരു വൃദ്ധബ്രാഹ്മണനെ അച്ഛന്റെ നിർബ്ബന്ധം മൂലം വേളി കഴിക്കുന്നു. പക്ഷേ, അരവിന്ദൻ എന്നൊരു യുവാവുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് കഥയുടെ ഇതിവൃത്തം.

കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 June, 1975