കൊല്ലം ഗോപി

Kollam Gopi
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 4
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2