വിധിച്ചതും കൊതിച്ചതും

Vidhichathum Kothichathum
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 September, 1982