ചെപ്പു കിലുക്കണ ചങ്ങാതി

Released
Cheppu Kilukkana Changathi
കഥാസന്ദർഭം: 

സ്വന്തം കാമുകി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ തനിക്കു ജോലിയുണ്ടെന്നും കാറും ബാംഗ്ലാവും നേടിയിട്ടുള്ളതായും കള്ളം പറഞ്ഞ കാമുകൻ ധാരാളം അബദ്ധങ്ങളിലും ആപത്തിലും ചെന്നു പെടുന്നു. ഒടുവിൽ അയാൾ എങ്ങനെ രക്ഷപെട്ടു എന്നതാണ് ചെപ്പ് കിലുക്കണ ചങ്ങാതി.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 May, 1991