കുടുംബപുരാണം

Released
Kudumba Puranam
കഥാസന്ദർഭം: 

അച്ഛൻ അമ്മ മൂന്നു ആൺമക്കൾ ഒരു സഹോദരി അടങ്ങുന്ന കൂട്ടു കുടുംബത്തിൽ മൂത്ത മകനും അച്ഛനും തമ്മിൽ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലെ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം ആടി ഉലഞ്ഞു. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് അവർ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു ജീവിതം തുടർന്നുവോ എന്നതാണ് കുടുംബപുരാണം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 14 April, 1988