സ്വർണ്ണഗോപുരം

Swarnnagopuram
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 March, 1984