ഇരകൾ

Released
Irakal (Victims)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു മലയോരഗ്രാമത്തിലെ ഒരുപാട് സ്വത്തുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന്റെയും അവിടുത്തെ  ബേബി എന്ന യുവാവിന്റെ അസാധാരണകൃത്യങ്ങൾക്ക്  ഇരയാവേണ്ടി വന്നവരുടെയും  കഥ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: