നാരായം

Released
Narayam
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു ഹിന്ദു യുവതി അറബി അദ്ധ്യാപികയായി, ഹാജിയാർ നടത്തുന്ന മുസ്ലിം സ്കൂളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവിടത്തെ ഹിന്ദു, മുസ്ലിം നേതാക്കൾ അവർക്കെതിരെ തിരിയുന്നതോടെ അവൾക്ക് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. അവൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു എന്നതാണ് നാരായം പറഞ്ഞ കഥ.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 September, 1993