ഏഴാം കടലിനക്കരെ

Ezham Kadalinakkare
കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
126മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 August, 1979