മാസ്റ്റർ ഷാജി

Master Shaji

ഫോട്ടോ തന്ന് സഹായിച്ചത്  : മഹേഷ്‌