കല്യാണ ഫോട്ടോ

Kalyana Photo (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 April, 1965