സ്ഥാനാർത്ഥി സാറാമ്മ

Released
Sthaanarthi Saramma
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 December, 1966