കടുവാപ്പെട്ടി നമ്മുടെ പെട്ടി

Year: 
1966
Kaduvaappetti nammude Petti
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കടുവാപ്പെട്ടി നമ്മുടെ പെട്ടി
കുരുവിപ്പെട്ടിക്കോട്ടില്ല
വോട്ടില്ലാ വോട്ടില്ലാ
കുരുവിപ്പെട്ടിക്കോട്ടില്ല
കണ്ടാലഴകുള്ള ജോണിക്കുട്ടി
കല്യാണം കഴിയാത്ത ജോണിക്കുട്ടി
നാട്ടുകാരുടെ ജോണിക്കുട്ടി
നമ്മുടെ നല്ലൊരു ജോണിക്കുട്ടി
ജോണി നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി
സ്ഥാനാർത്ഥി ജോണിക്കുട്ടി(കടുവാപ്പെട്ടി...)