കളിയാടും പൂവേ

 

കളിയാടും പൂവേ വരു കാനനത്തില്‍
മതി കവരും നിന്‍ പ്രാണസഖന്‍ പോരുകയായ്
(കളിയാടും പൂവേ . . )

ഓ.. കുളിര്‍ത്തെന്നലില്‍ ചാഞ്ചാടും മല്ലികയേ
ചേരുന്നു തേന്മാവില്‍ നീയേ
പുണരുന്നു ഹൃദയങ്ങള്‍ പൂങ്കാവില്‍ക്കൂടി
(കളിയാടും പൂവേ...)

ഓ..അനുരാഗങ്ങള്‍ പാടിവരും പൂങ്കുയിലേ
എന്നാരോമല്‍ ആനന്ദമേ
അണയുകെന്‍ ചാരേ പ്രണയവിചാരേ
(കളിയാടും പൂവേ..)

ആനന്ദമെന്നും അണിയിട്ടുമിന്നും
ജീവിതപ്പൂവാടിയില്‍ ആശാവസന്തമിതാകേ
(കളിയാടും പൂവേ..)  

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kaliyaadum poove

Additional Info