പാടൂ മാനസമേ പാടൂ

 

പാടൂ മാനസമേ പാടൂ . . . 

പാടൂ മാനസമേ പാടൂ ഹാ മോഹനമായ് 
ആനന്ദം നല്‍കിടുവാന്‍ പ്രാണേശന്‍ പോരും
മാനസമേ പാടൂ. . 
പാടൂ മാനസമേ പാടൂ ഹാ മോഹനമായ് 
ആനന്ദം നല്‍കിടുവാന്‍ പ്രാണേശന്‍ പോരും
മാനസമേ പാടൂ. . 

മണിവീണാനാദം പോല്‍ മാധുര്യം ചേരും
മയിലാടും പോലെ നീ നടമാടും നേരം
മാനിക്കും മനതാരില്‍ അനുരാഗ സാരം 
മാനസമേ പാടൂ. . . 

ചിതറിടുമീചിന്തകള്‍ തന്‍ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ഒന്നായ്
ചേര്‍ത്തിടുവേന്‍ ജീവിതത്തില്‍ ശ്രീയവനും ഇന്നാള്‍
വന്നാലും എന്‍ ആശ തന്നാലും നാഥാ 
മാനസമേ പാടൂ . . . 

പാടു മാനസമേ പാടു ഹാ മോഹനമായ്
ആനന്ദം നല്‍കിടുവാന്‍ പ്രാണേശന്‍ പോരും
മാനസമേ പാടൂ ഹാ മാനസമേ പാടൂ

 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Paadoo maanasame paadoo

Additional Info

Year: 
1953