ആശങ്കാതിമിരം

 

ആശങ്കാതിമിരം പടര്‍ന്നൊരിടിമേഘം
പോയ് മറഞ്ഞംബരേ
ആശാചന്ദ്രനുയര്‍ന്നു മന്ദിരമതില്‍
വീശുന്നിതാ പൊന്‍ കതിര്‍                
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ashankathimiram

Additional Info