ആനന്ദവാസം അമരവിലാസം

 

ആനന്ദവാസം അമരവിലാസം
ആഹാ കേരളദേശം അനുപമസന്ദേശം
അണിയണിയനവധി മരതകപര്‍വ്വ-
മഴകിടുമെന്‍ ദേശം
അലകടല്‍ തഴുകിടുമെന്‍ ദേശം
(ആനന്ദവാസം. . . )

കളകളമരുളിയ കനിവിന്‍ ചോലകള്‍
കളിയാടും ദേശം
തുഞ്ചന്‍ കിളിപാടും ദേശം
കനിയും തേനും കലരും പ്രകൃതികള്‍
അണിയും മമദേശം
സുകൃതികള്‍ പണിയും മമദേശം
(ആനന്ദവാസം. . . )

മണിനെല്‍പ്പട്ടുകളണിയും വയലുകള്‍
മാറണിയും ദേശം
മാരിക്കാറണിയും ദേശം
മന്നിതിലടിമയുമുടമയുമൊന്നായ്
മരുവും മമദേശം
സൗഹൃദമധുരം മമദേശം
(ആനന്ദവാസം. . . )

കല്പവൃക്ഷകരമമൃതവുമേന്തി
കരള്‍കവരും ദേശം
മഹിമകള്‍ കൈതൊഴുമെന്‍ ദേശം
കാമധേനുകളിയാടും നാടിതു
കാണുവിനെന്‍ ദേശം
ആഹാ കാമദമെന്‍ ദേശം
ആഹാ കാമദമെന്‍ ദേശം
(ആനന്ദവാസം. . . )

 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Anandavasam

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം