അപ്പ് & ഡൌൺ മുകളിൽ ഒരാളുണ്ട്

Released
Up & Down Mukalil Oralundu
കഥാസന്ദർഭം: 

തകരാറിലായ ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയ എട്ടുപേരിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ കഥ വികസിക്കുന്നത്. അതേ സമയം ഒരു കൊലപാതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും ഈ തകരാറിലായ ലിഫ്റ്റിൽ നടക്കുന്നു. ലിഫ്റ്റിന്റെ തകരാർ പൂർത്തിയാകുന്നതോടൊപ്പം  കൊലപാതക രഹസ്യവും പ്രതിയും വെളിവാകുന്നു. ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
114മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 May, 2013
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തിരുവനന്തപുരം

BtGAB05z3CI