വട്ടമേശസമ്മേളനം

Unreleased
Vattamesha Sammelanam
Tagline: 
The Flop Fim
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
136മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 October, 2019

എട്ടു കഥകൾ പറയുന്ന എട്ടു ചിത്രങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരുക്കിയ ഒറ്റ സിനിമയാണ് വട്ടമേശ സമ്മേളനം. എട്ടു സംവിധായകർ ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ വട്ടമേശ സമ്മേളനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അമരേന്ദ്രൻ ബൈജു ആണ്. 

VATTAMESHA SAMMELANAM | Trailer | Movie Trailer | Jibu Jacob | Vipin Atley | Saju Navodaya