അവിട്ടം തിരുനാൾ ആരോഗ്യശ്രീമാൻ

Released
Avittam Thirunaal Arogya Sreeman
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 June, 1995