കുറുപ്പിന്റെ കണക്കുപുസ്തകം

Released
Kuruppinte Kanakku Pusthakam
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
140മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 25 October, 1990
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കോട്ടയം