കണ്ടതും കേട്ടതും

Released
Kandathum Kettathum (Malayalam Movie)
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
125മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 January, 1988