ദേവി

Devi-Actress
ദേവി
കള്ളൻ പവിത്രൻ ഫെയിം

കള്ളൻ പവിത്രൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ പവിത്രന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായി അഭിനയിച്ചു.