അയാൾ

കഥാസന്ദർഭം: 

ഏതു പെണ്ണിനും ആസക്തി തോന്നുന്ന ഗന്ധർവ്വ വീക്ഷണമുള്ള ഗുരുദാസൻ(ലാൽ) എന്ന പുള്ളുവനു പല സ്ത്രീകളുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങളും അതിനിടയിൽ തകർന്നു പോകുന്ന തന്റെ സ്വന്തം കുടുംബജീവിതവും അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള കുട്ടനാടൻ ഗ്രാമീണജീവിതപശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
146മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 June, 2013

LWOUjPI9nq0